Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Shelter-securityservices. Deze website is
gecreëerd en wordt beheerd door Shelter-securityservices. Door gebruik van deze website verbindt u zich
ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handelsen domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren Shelter-securityservices of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand
schriftelijk akkoord van Shelter-securityservices de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan
(anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen,
openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of
enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens
Shelter-securityservices verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een
bezoeker Shelter-securityservices toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand
van Shelter-securityservices met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer,
marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de
met Shelter-securityservices contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele
correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten
tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Shelter-securityservices kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres,
het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar
de Shelter-securityservices website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw
computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen
en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde
schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie
geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer
details.
Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :
• De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd,
vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor
transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op
de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer,
doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of
publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Shelter-securityservices te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Aansprakelijkheid van Shelter-securityservices

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden
aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Shelter-securityservices staat niet in voor
de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie
wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Shelter-securityservices is evenmin
aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op
de site, zouden voorkomen. Shelter-securityservices behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen
bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Shelter-securityservices heeft geen zeggenschap over
de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval
aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Shelter-securityservices houdt
op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen
van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie
gegeven en zonder dat Shelter-securityservices hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een
deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie
toegespitst advies.
E-mail
De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke
en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie
bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te
verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud
ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet
gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden,
zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Shelter-securityservices
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is
aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de
auteur en geven niet noodzakelijk die van Shelter-securityservices weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht Shelter-securityservices niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde
vertegenwoordiger bevat.